Reklamace zboží

Vážený zákazníku, připravili jsme pro Vás návod, jak postupovat při reklamaci, aby vše proběhlo k Vaší spokojenosti.


1. Pro úspěšnou reklamaci je potřeba vyplnit:

Reklamační formulář, který naleznete ZDE.

 

2. Reklamovat zboží můžete následovně:

Osobně na kterékoliv z našich prodejen. Seznam prodejen najdete na našem e-shopu ZDE.

Prodejci v případně osobního řešení reklamace předejte vyplněný reklamační protokol a zařídí přepravu zboží na servis.

Zboží můžete zaslat na náš expediční sklad do Olomouce
Adresa: Mobilmajak.cz - Litovelská 118/12, 779 00, Olomouc

*V případě uznání reklamace Vám budou vráceny vzniklé náklady na přepravu na účet.

Pokud zboží zasíláte přepravní společností, dbejte zvýšené opatrnosti při balení, aby přepravou nedošlo k dalšímu nežádoucímu poškození a tím případnému zamítnutí reklamace.

 

3. Co se děje s reklamovaným zbožím:

Zboží přijmeme v reklamačním středisku a přiložíme Vámi vyplněný  reklamační protokol s číslem reklamace.

Zboží je předáno na servis, kde technik posoudí a následně provede opravu nebo výměnu za nový kus.

O průběhu reklamace Vás průběžně informujeme emailem.

Pokud je reklamace uznána, vyřízenou reklamaci dopravíme zpět k Vám na naše náklady.

 

4. Kdy bude reklamace vyřízena?

Reklamace se snažíme vyřídit v co nejkratším termínu a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do zákonem stanovených 30 kalendářních dní.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních a reklamačních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 6. Dopravu zboží k uplatnění práv z vadného plnění hradí v případě uznané reklamace prodávající, v opačném případě kupující.
 7. Prodávající potvrdí písemně na email kupujícího, či na jeho adresu, pokud mu není email znám, uplatnění práva z vadného plnění, do třiceti dnů od obdržení reklamovaného přístroje. Stejnými informačními kanály též oznámí vyřízení reklamace. Potvrzení o pravě a době jejího trvání pak bude kupujícímu zasláno spolu s reklamovaným výrobkem.